سندونه

169 SVHC

169 SVHC

3000 HOURS UVA TEST

د 3000 ساعتونو UVA ټیسټ

ANTI CHLORINE TEST

د کلورین ضد ازموینه

ANTI MILDEW TEST

د پوټکي ضد ازموینه

CE CERTIFICATE

د سي ای سند

Flammability Test & burning behaviour

د سوځیدنې ازموینه او د سوځولو چلند

LABOSPORT TEST

د لیباسپورټ ټیسټ

Lead test

مخکښ ازمونه

Wear resisting test 50,000 times

50،000 وختونو کې د مقاومت ازموینه واچوئ