د څارویو تاسیسات

د سیسټورف پالتو ټرف د الټرو وایلیټ ، پوښاک مقاومت لرونکي او باکتریاوستیک دی.

د پالتو ټرف یوه ټوټه څارویو ته د لوبی لپاره آرام او خوندور چاپیریال ورکوي ، او د دوی مالکینو ته د ژوند لوړ کیفیت هم ورکوي.